лого

Общи условия

Съдържание

Можете да поръчате неопределен брой артикули.

При недостатъчна наличност на определените артикули, консултант на “Фуражни Храни” ООД  ще се свърже с Вас, за да Ви уведоми. Може да изберете продукт близък до желания или да изчакате докато артикулът е отново наличен.

Относно детайлите по изпращане, погледнете Информация за доставка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ,,ФУРАЖНИ ХРАНИ” ООД  УСЛУГИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Фуражни Хран” ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://shop.ljubimetz.com/ . Тези условия обвързват всички потребители. С потвърждаване на заявката, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://shop.ljubimetz.com/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://shop.ljubimetz.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона “потвърди”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната кошница /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. Фуражни Храни” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, “Фуражни Храни” ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

ДОСТАВКА

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “Фуражни Храни” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “Фуражни Храни” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “Фуражни Храни” ООД . В случаите когато от “Фуражни Храни” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “Фуражни Храни” ООД не се обвързва от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката, потребителят/клиентът или трето лице, подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Фуражни Храни” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка, в срок от 24 часа от получаването й.

ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта, включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://shop.ljubimetz.com/.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Фуражни Храни” ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://shop.ljubimetz.com/
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Фуражни Храни” ООД се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Фуражни Храни” ООД услуги;
 • да уведомява незабавно “Фуражни Храни” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети “Фуражни Храни” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://shop.ljubimetz.com// в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

5а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. “Фуражни Храни” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. “Фуражни Храни” ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://shop.ljubimetz.com/.
 3. “Фуражни Храни” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Фуражни Храни” ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Фуражни Храни” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://shop.ljubimetz.com/.

8а. “Фуражни Храни” ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. “Фуражни Храни” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Фуражни Храни” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Фуражни Храни” ООД .
 2. Фуражни Храни” ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 3. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Фуражни Храни” ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес, посочен в Контакти. “Фуражни Храни” ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “Фуражни Храни” ООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.
 4. Фуражни Храни” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Фуражни Храни” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Фуражни Храни” ООД.
 5. Фуражни Храни” ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Фуражни Храни” ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Фуражни Храни” ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Фуражни Храни” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

14а. “Фуражни Храни” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “Фуражни Храни” ООД се задължава да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Фуражни Храни” ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “Фуражни Храни” ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “Фуражни Храни” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата https://shop.ljubimetz.com/ на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. Интернет магазинът https://shop.ljubimetz.com/ е собственост на Фуражни Храни” ООД.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Фуражни Храни” ООД, съобразно българското законодателство.

Фуражни Храни” ООД
гр. Ловеч, бул. Освобождение 25
ЕИК: 820175851
ЗДДС: BG1820175851